ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη συλλέγονται από την Εταιρία μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών στην ιστοσελίδα μας και της επικοινωνίας μας μαζί του για την ολοκλήρωση των παραγγελιών του, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών του, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη τα οποία συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής του η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών του δεδομένων σε εμάς.

Τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Εταιρία μας. 

Δικαίωμα πρόσβασης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι από εμάς και, σε αυτή την περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά καθώς και λήψης αντιγράφου. 

Δικαίωμα διόρθωσης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Δικαίωμα στη λήθη 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Θα προβούμε στη διαγραφή αυτών εφόσον ισχύει κάτι από τα κάτωθι: 

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας 
  • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας 
  • Αντιταχθείτε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που να επιτάσσουν την επεξεργασία 
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας έχουν υπαχθεί σε παράνομη επεξεργασία 
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ας πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν: 

  • Η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αμφισβητείται. 
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθενται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
  • Δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Δικαίωμα στη φορητότητα 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον: 

  • η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας 
  • η επεξεργασία βασίζεται σε σύμβαση 

Δικαίωμα υποβολής αναφοράς 

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων διοικητικών ή ένδικων μέσων που παρέχει ο νόμος, υπάρχει το δικαίωμα να υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εάν θεωρείται πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του. 

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους 


Τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Εταιρία μας. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: 
α) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών του και  
β) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας του (μεταφορά, αποθήκευση κλπ.) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες. 

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Επίσης συνιστάται η αλλαγή του κωδικού χρήστη (password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας. 

 Το σύνολο πάντως των δεδομένων του προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997 αλλά και του Κανονισμού GDPR, η δε Εταιρία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Εταιρία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. 

Αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που αναγράφονται ανωτέρω, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο στην παρακάτω διεύθυνση: 
Διεύθυνση: Αγγέλου Μεταξά 39, Γλυφάδα Αττικής
Τ.Κ.: 16674 Ελλάδα
Τηλ.: +30 211 118 2018
E-mail: info@aitherasclothing.gr